Empresa

Fundació Catalònia

Sector

Serveis

Fundada

1988

Pàgina web

www.cataloniafundacio.cat/

Cas èxit Catalònia

La fundació:

Catalònia Fundació Creactiva inclou dues entitats sense ànim de lucre; la Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat intel·lectual Catalònia i la Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia, encaminades a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns mentals i/o risc d’exclusió social. Aquesta atenció es realitza a través de la gestió de centres i serveis. Actualment, compten amb 19 centres, entre residències, llars residències, tallers ocupacionals i centre especial de treball. Compten amb més de 1000 places d’atenció i una plantilla de més de 800 professionals.

Situació:

Fundació Catalònia va plantejar la necessitat d’optimitzar, centralitzar i controlar el parc d’impressió juntament amb una reducció dels costos. També volia incloure una solució de mobilitat pels usuaris que els permetés recuperar les seves impressions allà on es trobessin.

Reptes:

  • Diverses seus
  • Excessiu nombre de dispositius multifunció
  • Dificultat de controlar els costos del total de parc d’equips d’impressió
  • Molt temps dedicat a la gestió del parc per part del departament informàtic

Solució aplicada:

Després d’un estudi del parc d’impressió i de les necessitats de cada usuari, Canon Vallès va oferir i implementar el seu Servei d’Impressió Gestionat, plantejant una reducció del número de dispositius i incorporant equips multifunció departamentals.

Amb la implementació del software de gestió d’impressió uniFLOW es volia donar una solució de mobilitat pels usuaris que els permetés recuperar les seves impressions utilitzant el dispositiu que més li interessés depenent on es troba a cada moment.  Cada usuari disposa d’una targeta de proximitat que utilitza cada vegada que vol fer servir un dispositiu. D’aquesta manera s’assegura que la informació confidencial no caigui en mans de cap persona no autoritzada. A part, dona la possibilitat al departament informàtic de centralitzar la gestió del parc de dispositius d’impressió i controlar les impressions i la despesa que està generant cada usuari.

Amb el servei de gestió remota e-Maintenace s’ ha automatitzat la gestió del servei tècnic i la gestió del tòner, reduint molt la càrrega de feina del servei informàtic.

Multiseu

Reducció nombre d’equips

Confidencialitat

Equips última generació de Canon

reducció ús de paper

Reducció ús de paper

Control de costos

Valoració del responsable financer

“En qualsevol entitat és necessari desenvolupar la seva activat de forma òptima i amb els recursos disponibles. Aquests recursos, acostumen a ser limitats i escassos. La Fundació Catalònia Creactiva, com a qualsevol altra entitat té l’obligació de maximitzar l’eficiència d’aquests recursos per maximitzar els beneficis.
En el nostre cas, al tractar-se d’una fundació, aquesta major eficiència repercuteix directament en les persones ateses, ja que aquests recursos econòmics es destinen a millorar l’atenció, les instal·lacions, organitzar esdeveniments, etc.
És per això que ens replantegem habitualment tots els circuits establerts amb la intenció de trobar solucions més eficients.
Aquesta necessitat li vàrem traspassar a Canon Vallès, empresa amb la que ja portàvem temps col·laborant, i se la van fer seva des del primer moment.
La solució aportada per Canon Vallès, ens permet reduir costos, augmentant la capacitat dels nous equips i reduir el volum de màquines.
També tenim present que aquesta solució repercuteix en un benefici en el medi ambient en quant a la reducció del paper necessari al aconseguir reduir el número de còpies i en la minimització dels tòners necessaris”.