Gestió de Processos

Therefore Online

Solució flexible i escalable per a l’ automatizació de processos.

Solució de Gestió Documental i Fluxos de Treball basada en el núvol, escalable i segura per digitalitzar i automatitzar processos de negoci així com la creació de fluxos de treball. Amb Therefore Online, les Pimes i autònoms tindran una solució sempre actualitzada que els permetrà automatitzar processos en els següents àmbits:

RRHH/Finances/Facturació/Compres/Projectes/Contracte/Inventari

Canon conjuga tres conceptes clau, PERSONES, PROCESSOS i INFORMACIÓ i els posa a treballar en aquesta solució per ajudar la teva empresa a fer front als seus reptes en matèria d’eficiència, seguretat, rendibilitat i compliment normatiu. Mantenir-se al davant en un mercat competitiu requereix processos eficients i capacitat per utilitzar la informació com un actiu estratègic. Amb aquesta solució flexible.

 1. Fluxos de treball: automatitzar i optimitzar els processos clau del vostre negoci.
 2. Accedir a les dades en qualsevol moment i lloc.
 3. Protegir les dades en un repositori digital centralitzat.
 4. Capturar i utilitzar la informació electrònica i en paper.
 5. Gestionar la informació com a actiu estratègic.
 6. Analitzar informació en temps real per reaccionar a la presa de decisions.

Recursos Humans

Agilitza els processos de contractació, incorporació i cessament; gestiona les sol·licituds de permisos; mantingues la seguretat, confidencialitat i facilitat de recuperació dels registres dels empleats; automatitza nòmines i integra-les amb un programari d’ERP existent.

Finances

Optimitza el processament de factures amb fluxos de treball i vincles automàtics; realitza un seguiment d’aprovacions i registres de pagament.

Servei al Client

Agrupa fàcilment els documents dels clients en arxivadors digitals; assegura’t que pots recuperar fàcilment la informació més actualitzada; informa els clients sobre l’estat de les comandes o sol·licituds en un instant.

Operacions

L’ arquitectura multiemplaçament i les opcions d’accés remot i d’integració permeten la coordinació en organitzacions disperses. Els panells analítics milloren la capacitat de resposta immediata davant dels canvis en mètriques operatives.

Contractes

Notificacions automàtiques per a dates d’expiracions properes; garanteix que els contractes se signen amb control de versions; gestiona automàticament els processos de signatura electrònica de contractes.

Logística

Digitalitza l’aprovació de factures, notes de crèdit i pagaments a transportistes; agilitza les factures dels clients i la documentació de transport; manteniu una pista d’auditoria completa de totes les accions realitzades amb els documents.

Dirigit al segment I, II i III.

Preus

Therefore Online: 276 € anuales per usuari (mínim, 2 usuaris)

 

Serveis Professionals

Segment III — de 0 < 3 treballadors: 1.800 € (inclou 45 hores d’implementació, parametrització formació i manteniment per un període d’1 any)

Segment II — de 3 < 9 traballadors 1.800 € (inclou 45 hores d’ implementació, parametrizació, formació i mantenimemt per un període d’ 1 any)

Segment I — de 10 < 50 treballadors: 2.400 € (inclou 60 hores d’implementació, parametrització formació i manteniment per un període d’1 any)

 

Import màxim de l’ajuda segons el segment:

Segment III — de 0 < 3 treballadors: 500 € (inclou 1 usuari)
Segment II — de 3 < 9 treballadors: 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment I — de 10 < 50 treballadors: 6.000 € (inclou 10 usuaris)

La nostra solució compleix amb els requisits mínims exigits pel kit digital.

Requisits mínims:

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per definir les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits a l’article 8.2, de la manera següent:

– Segment I (10-menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.

– Segments II (3-menys de 10 empleats): 20 hores de parametrització.

-Segment III (0-menys de 3 empleats): 15 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

– Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals) tals com:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió dactius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d’altres.

 

 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar d’API o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució ha de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució s’haurà de poder adaptar als possibles creixements o canvis a l’estructura empresarial de la pime.

Compliment: la solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.

S’entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor de la pime.

S’entén per solució vertical aquella que suporta un únic procés dins la cadena de valor de la pime.