Política de privacitat

Sistemes d’Oficina del Vallès, SA informa tot seguit de la seva política de privacitat, aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que atengui sota la seva responsabilitat seran tractades d ‘acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat de les mateixes.

La visita del lloc web cbcvalles.cat no implica que l’usuari hagi subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els Drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquen al lloc web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Sistemes d’Oficina del Vallès, SA, que seran incloses en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de Sistemes d’Oficina del Vallès, SA, figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar la situació d’aquells.

Sistemes d’Oficina del Vallès, SA conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual vas ser recollides.

2. Seguretat de la informació

Sistemes d’Oficina del Vallès, SA ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel usuari o visitant.

No obstant això, l’usuari o visitant hauria de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional

Les comunicacions privades que poguesin donar-se entre el personal de Sistemes d’Oficina del Vallès, SA i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços o links a altres llocs. S’informa que Sistemes d’Oficina del Vallès, SA no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’ altres pàgines web.

5. Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d’accés, rectificacions o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i en seu cas qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyat de fotocòpia del DNI, a l’adreça fiscal de Sistemes de Oficina del Vallès, SA, a dalt indicada.

Sistemes d’Oficina del Vallès, SA informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir alguns aspectes relacionat amb la política de privacitat de cbcvalles.cat, poden posar-se en contacte amb Sistemes d’Oficina del Vallès, SA a través de la següent adreça de correu electrònic: info@cbcvalles.cat.