Implementació de la factura electrònica en empreses: Implicacions de la Llei Crea i Creix

Implementació de la factura electrònica en empreses: Implicacions de la Llei Crea i Creix

La Llei de Creació i Creixement d’Empreses, coneguda com a Llei Crea i Creix, és una normativa que busca impulsar el creixement empresarial a Espanya. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta llei és la implementació obligatòria de la factura electrònica. En aquest article, explorarem detalladament com afecta aquesta llei a les empreses i quines són les implicacions de la facturació electrònica. També analitzarem els requisits que han de complir les factures electròniques per a ser vàlides segons la Llei Crea i Creix.

Què és la Llei Crea i Creix i quan entra en vigor: 

La Llei de Creació i Creixement d’Empreses, aprovada pel Congrés dels Diputats el 15 de setembre de 2022 i publicada en el BOE el 29 de setembre de 2022, té com a objectiu facilitar la creació d’empreses, reduir obstacles reguladors, fomentar la digitalització i combatre la morositat. Quant a la factura electrònica, la seva entrada en vigor no és immediata. S’han establert terminis en funció de la facturació anual de les empreses.

a) Facturació anual > 8.000.000 €:

Les empreses amb una facturació anual superior a 8 milions d’euros tenen un termini d’un any des de la publicació del reglament tècnic. S’espera que aquest reglament s’aprovi en la primavera de 2023, cosa que significa que aquestes empreses tindrien fins a abril o maig de 2024 per a implementar la factura electrònica.

b) Facturació anual < 8.000.000 €:

Per a la resta de les empreses, el termini és de dos anys, és a dir, fins a abril o maig de 2025.

Implicacions de la facturació electrònica de la Llei Crea i Creix:

La facturació electrònica imposada per la Llei Crea i Creix té diverses implicacions significatives per a les empreses espanyoles. A continuació, n’examinarem algunes:

a) Homogeneïtzació del sistema de facturació:

Un dels objectius principals de la Llei Crea i Creix és homogeneïtzar el sistema de facturació a Espanya. Això implica que totes les operacions comercials entre empreses i autònoms, independentment de la seva grandària o sector, hauran de realitzar-se mitjançant factures electròniques. La finalitat és facilitar el compliment de les obligacions tributàries i reduir els terminis i costos de cobrament i pagament.

b) Transformació digital:

La implementació de la factura electrònica requerirà que les empreses comptin amb solucions digitals adequades. Hauran de ser capaços de generar, conservar, enviar i rebre factures electròniques. S’espera que el reglament tècnic estableixi els requisits tècnics i legals que han de complir-se, com la interoperabilitat amb altres sistemes de facturació electrònica.

c) Canvi de paradigma:

La facturació electrònica implica un canvi de paradigma en la forma en què les empreses gestionen els seus processos administratius. Serà necessari fomentar l’adopció de la factura electrònica com un element positiu per a la competitivitat i eficiència de les empreses. Això requerirà una labor educativa per a conscienciar a totes les parts involucrades sobre els beneficis d’aquest nou sistema.

d) Formació del personal:

Per a garantir una transició reeixida cap a la factura electrònica, serà necessari capacitar al personal de les empreses. Han de comprendre el funcionament de la factura electrònica i estar preparats per a resoldre qualsevol dubte que sorgeixi durant el canvi de sistema.

Requisits d’una factura electrònica segons la Llei Crea i Creix:

La Llei Crea i Creix estableix una sèrie de requisits que les factures electròniques han de complir per a ser vàlides. Encara que els requisits específics no estan definits en el reglament tècnic, es poden anticipar alguns aspectes basats en l’experiència d’altres països europeus que ja han implementat la factura electrònica B2B. Aquests requisits poden incloure:

a) Format Factura-e:

El format estàndard per a les factures electròniques a Espanya és *Factura-e, que utilitza un arxiu XML per a representar la informació de la factura. És molt probable que es requereixi l’ús d’aquest format per a complir amb els requisits legals.

b) Signatura electrònica:

Les factures electròniques hauran de comptar amb una signatura electrònica utilitzant un certificat digital reconegut per l’Agència Tributària o un segell electrònic emès per un prestador qualificat. Això garantirà l’autenticitat i integritat de la factura.

c) Punts Generals d’Entrada de Factures Electròniques (FACe):

Els enviaments i rebuts de les factures electròniques es realitzaran a través dels Punts Generals d’Entrada de Factures Electròniques, que són plataformes habilitades per les administracions. Aquests punts d’entrada garanteixen la recepció i gestió adequada de les factures electròniques.

d) Dades obligatòries en la factura electrònica:

Les factures electròniques hauran d’incloure informació com el número i la data d’expedició, les dades de l’emissor i del receptor, la descripció dels productes o serveis, l’import i el tipus impositiu aplicable, entre altres. També es requerirà un codi identificatiu del destinatari, com el codi DIR3 per a les administracions públiques o el DIRe per a empreses privades.

e) Conservació de la factura electrònica:

La Llei Crea i Creix establirà un termini legal de conservació de les factures electròniques, que s’espera que sigui de quatre anys. Durant aquest període, les factures electròniques hauran de mantenir-se en format electrònic i garantir la seva integritat i autenticitat.

La Llei Crea i Creix introdueix la implementació obligatòria de la factura electrònica a Espanya, la qual cosa suposa canvis significatius per a les empreses. L’homogeneïtzació del sistema de facturació, la transformació digital, el canvi de paradigma i els requisits específics de les factures electròniques són alguns dels aspectes clau que les empreses han de tenir en compte per a adaptar-se a aquesta nova normativa.

És essencial preparar-se adequadament i buscar el suport de proveïdors tecnològics amb experiència per a garantir una transició reeixida cap a la facturació electrònica.